Kodex AST ČR


1. Sportovní trenér by měl být schopen transparentně doložit své vzdělání a odbornou způsobilost k výkonu své profese.
2. Trenér by se měl dlouhodobě vzdělávat, zvyšovat svoji kvalifikaci a odbornost, sledovat nové trendy ve sportu a novinky v oblasti sportovního tréninku.
3. Trenér by měl mít dobré všeobecné znalosti o svém sportovním odvětví a umět je vybrat a doporučit na základě individuálních potřeb svého klienta.
4. Sportovní trenér by se měl především sám řídit zásadami zdravého životního stylu a být v dobré fyzické kondici.
5. Trenér by měl být velmi zodpovědný a loajální vůči svým klientům a svěřencům.
6. Trenér respektuje právo klienta pozměnit či dokonce odmítnout jím navržená opatření a tréninková doporučení.
7. Před zahájením spolupráce trenéra a klienta by měl trenér jasně vymezit rozsah nabízených služeb a cenu, včetně alternativ při nedodržení smluveného termínu tréninku. AST ČR doporučuje sepsat mezi jednotlivými stranami rámcovou smlouvu o rozsahu trenérských služeb a jejich ceně.
8. Trenér by neměl nabízet službu za nižší cenu, než jsou doporučené ceny a standardy Asociace Sportovních Trenérů ČR. Pokud jde o standardní rozsah práce sportovního trenéra a její doporučené honorování, AST ČR doporučuje svým členům ohodnotit: - hodinovou individuální trenérskou službu za 300 Kč a výše. - trénink více než dvou osob v hodinové sazbě 400 Kč a výše -- - vypracování tréninkového nebo výživového plánu minimální částkou 1000 Kč, která je úměrná cca 2 h práce.
9. Tréninkové plány a individuální trénink trenér sestavuje na základě komplexního vstupního dotazníku, podrobné osobní konzultace a sportovní prohlídky. Dotazník by měl zahrnovat informace o zdravotním stavu a omezení klienta, užívaných lécích, rodinných dispozicích, stravovacím režimu, pohybových aktivitách, pracovním režimu a motivaci klienta.
10. Navazující spolupráce trenéra s klientem by měla spočívat ve sledování plnění tréninkových plánů a aktuálního stavu klienta. V individuálních úpravách tréninkových plánů, doporučení a poskytování praktických rad v rámci smlouvy o rozsahu plnění trenérské služby.
11. Sportovní trenér by měl mít obecný přehled o dalších součástech sportovní přípravy, jako je regenerace, fyzioterapie, psychologie, koučink a další. V této problematice by měl mít osobní zkušenost alespoň jako klient.
12. V rámci profesionálního přístupu ke klientovi využívá v některých případech konzultace se svými kolegy - sportovními trenéry.
13. Sportovní trenér šíří jen pokud možno ověřené a opodstatněné informace o oboru. V případě, že považuje některé názory ostatních trenérů za kontroverzní nebo s nimi nesouhlasí, neuvádí je formou, vycházející z osobní antipatie nebo neúcty k těmto odborníkům a respektuje možnost rozdílných názorů na sportovní trénink.
14. Trenér nesmí používat lživá a zavádějící tvrzení při reklamě a marketingu svých služeb nebo při doporučování vybraných sportovních produktů.
15. Trenér se řídí Etickým kodexem sportovního trenéra ze stránek ČOV www.olympic.cz viz níže.

Etický kodex sportovního trenéra podle Českého olympijského výboru.
Převzato z www.olympic.cz


ÚVOD
1. Etické uvědomění je nutnou součástí odborné praxe sportovního trenéra mužského i ženského pohlaví (dále jen trenér). Schopnost a oddanost etickému jednání je základním aspektem kvality práce se sportovci.
2. Etika se neomezuje jen na dodržování psaných pravidel. Obsah pojmu etika zahrnuje rovněž správné postoje mezi sportovci, trenéry, realizačními týmy, rozhodčími, diváky a novináři.
3. Etikou rozumíme také duchovní orientaci, která je základem pro chování každého člověka, trenéra nevyjímaje.
4. Etické jednání vychází mj. ze schopnosti vcítit se do pozice druhého a podle toho také jednat.
5. Etický kodex sportovního trenéra je dokumentem, který je závazný pro členy Unie profesionálních trenérů (dále UPT) a podpis pod jeho obsahem je jednou z podmínek vstupu do UPT. Členové UPT svým podpisem dávají najevo své ztotožnění se s obsahem etického kodexu sportovního trenéra.

I. OBECNÉ ETICKÉ ZÁSADY
1. Trenér respektuje jedinečnost každého sportovce bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.
2. Trenér respektuje právo každého sportovce na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva u druhých osob při realizaci společného cíle.
3. Trenér pomáhá sportovcům a týmům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich sportovním i osobnostním rozvoji v jednotě s pravidly fair play.
4. Trenér musí při vykonávání trenérské činnosti dávat přednost své profesionální odpovědnosti před soukromými zájmy.
5. Trenér vykonává každodenní činnost na nejvyšší možné odborné úrovni.
6. Profesní etika trenéra je neslučitelná s šířením urážek, pomluv nebo nepodložených obvinění sportovců a sportovkyň (dále jen sportovců), svých kolegů, sportovních orgánů, klubů i kohokoli jiného.
7. Člen UPT se musí chovat tak, aby svým jednáním nediskreditoval ani nepoškodil prestiž trenérského povolání.
8. Povinností člena UPT je vyvarovat se všeho, co se neslučuje s etickou normou chování a co může ve sportovní veřejnosti zavdat důvod podezírání z předpojatosti či neobjektivnosti.
9. Trenér je svým chováním příkladem pro své svěřence
10. S vykonáváním činnosti sportovního trenéra je neslučitelné korupční jednání či podvodné jednání jiného druhu.
11. Trenér nezkresleně prezentuje svou práci v médiích a na veřejnosti
12. Trenér s platnou trenérskou smlouvou s klubem, svazem, resortním centrem nesmí být současně smluvním agentem hráče či spolupracovníkem agentury zastupující hráče.

II. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRA VE VZTAHU KE SPORTOVCI
1. Trenér vede sportovce k vědomí odpovědnosti za sebe samé.
2. Trenér jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých svěřenců.
3. Trenér pomáhá rozvíjet potenciál sportovců podle svého nejlepšího vědomí a svědomí
4. Trenér dbá vedle důrazu na výkon a výsledek rovněž o zdraví sportovců.

III. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRA KE SVÉMU ZAMĚSTNAVATELI
1. Trenér odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazků k jeho zaměstnavateli.
2. Trenér se ve své každodenní praxi snaží ovlivňovat pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve prospěch společného cíle se zaměstnavatelem.

IV. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRA KE SVÝM KOLEGŮM
1. Trenér respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, i v případě, že se s nimi neztotožňuje.
2. Trenér respektuje znalosti, zkušenosti a výsledky svých kolegů a ostatních odborných pracovníků, vykonává a prohlubuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu trenérské odbornosti.
3. Kritické připomínky k názorům či činnosti svých kolegů vyjadřuje v takových situacích a takovým způsobem, aby neposkytl třetím osobám možnost posuzovat činnost kolegů v nesprávných souvislostech.
4. Trenér se vyhýbá kritice svých kolegů v médiích.

V. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRA VE VZTAHU KE SVÉMU POVOLÁNÍ A ODBORNOSTI
1. Trenér dbá o udržení a zvyšování prestiže svého povolání.
2. Trenér se snaží o udržení, resp. zvýšení vlastní odborné úrovně, celoživotním vzděláváním, využíváním znalostí a dovedností svých kolegů a jiných odborníků či praktiků případně uplatňování nových přístupů a metod.
3. Trenér se snaží se působit na to, aby trenérskou profesi neprováděli nekvalifikovaní jedinci.
4. Trenér spolupracuje na vzdělávání trenérů, své znalosti a dovednosti dává ve prospěch celé trenérské obce.

VI. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRA VE VZTAHU K ROZHODČÍM
1. Trenér respektuje rozhodčí jako neoddělitelnou součást sportovního klání a vede tak i své svěřence a spolupracovníky.
2. Trenér nenechá bez povšimnutí výkony rozhodčích, u nichž může prokázat jejich účelovost a důkazy otevřeně předloží oprávněným složkám.

VII. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRA VE VZTAHU K SOUPEŘI
1. Trenér dává veškeré své znalosti, dovednosti, kreativitu a invenci ve prospěch cíle s vědomím plného respektu vůči soupeřům a v mezích vytýčených pravidly daného sportu.
2. Trenér uznává soupeře jako entitu, kterou se snaží překonat či porazit pouze způsoby vytýčenými pravidly daného sportu.
3. Trenér má ke svým soupeřům respekt také mimo sportovní zápolení

Kontakt

DLE SPORTU

Fotbal

Hokej

Cyklistika

Fitness

Plavání

Tenis

Běh

Badminton

Rugby

Golf

Facebook

 
 

© COPYRIGHT 2016 / 321 CREATIVE CREW s.r.o. / Asociace sportovních trenérů České republiky

321 creative people