STANOVY Asociace sportovních trenérů České republiky, z.s.


Článek I
Název spolku

Asociace sportovních trenérů České republiky, z.s.
Spolek Asociace sportovních trenérů České republiky, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Článek II
Sídlo spolku

Brno

Článek III
Účel spolku

Základními účely spolku jsou:
1. Podpora a propagace certifikovaných sportovních trenérů jednotlivých sportovních odvětví.
2. Vytvoření kvalitní trenérské základny.
3. Podpora vzdělávacích aktivit lidí se zájmem o sport a trenérství.
4. Vytvářet zázemí pro pořádání sportovních akcí a workshopů se sportovním zaměřením.
5. Práce s mládeží a její vedení ke sportu a zdravému životnímu stylu.

Článek IV
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
2. Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné nebo elektronické přihlášky. O vzniku členství nelze rozhodnout před uhrazením členského příspěvku. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, telefonické spojení, e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele (nejde-li o elektronickou přihlášku). Nedílnou součástí přihlášky je i příloha, která obsahuje dokumentaci o dosaženém vzdělání a praxi v oboru. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.
3. Práva člena spolku:
a) čerpat veškeré výhody plynoucí z členství ve spolku,
b) využívat členské slevy na akcích pořádaných spolkem a u jeho partnerů,
c) svými připomínkami a podněty přispívat ke zlepšení činnosti spolku,
d) podílet se na činnosti spolku,
e) člen spolku nemá právo volit orgány spolku a být do nich volen.
4. Povinnosti člena spolku:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) podílet se na činnosti spolku,
c) platit členské příspěvky. Výši členského příspěvku stanovuje výbor spolku.
5. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena spolku o vystoupení předsedovi spolku,
b) úmrtím,
c) vyloučením člena pro hrubé porušení stanov.

Článek V
Orgány spolku

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je výbor spolku.
2. Zasedání výboru spolku může svolat kterýkoliv jeho člen. Usnášeníschopný je, pokud se zúčastní všichni členové výboru.
3. Každý člen má jeden hlas.

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku
1. Statutární orgán spolku je kolektivní a je jím výbor spolku.
2. Výbor má 3 členy (předseda, 2 místopředsedové).
3. První členy výboru spolku jmenují jeho zakladatelé na základě svobodné volby.
4. Funkční období výboru spolku není časově omezeno. Předseda spolku je výborem volen vždy na období jednoho roku.
5. V případě zániku členství člena výboru jmenují na jeho místo nového člena zbývající členové výboru.
6. Spolek zastupuje samostatně každý ze členů výboru.

Článek VI
Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Zdrojem příjmů jsou zejména členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a dary.
3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku a spolek prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

Článek VII
Zrušení spolku

1. Spolek se zrušuje:
a) dobrovolným zrušením nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí výboru spolku,
b) pravomocným rozhodnutím soudu.
2. Po zániku spolku bude likvidační zůstatek použit na dobročinné účely.

Článek VIII
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem vzniku spolku.


Stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 29.5.2015Kontakt

DLE SPORTU

Fotbal

Hokej

Cyklistika

Fitness

Plavání

Tenis

Běh

Badminton

Rugby

Golf

Facebook

 
 

© COPYRIGHT 2016 / 321 CREATIVE CREW s.r.o. / Asociace sportovních trenérů České republiky

321 creative people